Giáo huấn 12:11

Giáo huấn 12:11 BPT

Lời của người khôn ngoan như gậy nhọn dùng dẫn súc vật. Những lời đó như đinh đóng thật chắc. Tất cả đều là những lời dạy dỗ khôn ngoan do một Vị Chăn Chiên dạy dỗ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share