Phục truyền luật lệ 6:25

Phục truyền luật lệ 6:25 BPT

Điều chúng ta phải làm là: Vâng giữ tất cả các qui tắc của CHÚA là Thượng Đế, như Ngài đã truyền.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục truyền luật lệ 6:25