Phục truyền luật lệ 6:14

Phục truyền luật lệ 6:14 BPT

Đừng thờ lạy thần của các dân sống quanh các ngươi
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục truyền luật lệ 6:14