Phục truyền luật lệ 29:8

Phục truyền luật lệ 29:8 BPT

Chúng ta chiếm xứ chúng và cấp đất đó cho các chi tộc Ru-bên, Gát, và phân nửa chi tộc Ma-na-xe miền đông làm sản nghiệp.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share