Phục truyền luật lệ 29:6

Phục truyền luật lệ 29:6 BPT

Ngươi không ăn bánh hay uống rượu hoặc thức gì say. Như thế để cho ngươi biết ta là CHÚA và là Thượng Đế ngươi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share