Phục truyền luật lệ 29:27

Phục truyền luật lệ 29:27 BPT

cho nên Ngài nổi giận cùng xứ và mang đến những điều nguyền rủa cho đất là những lời đã được ghi trong sách nầy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share