Phục truyền luật lệ 29:22

Phục truyền luật lệ 29:22 BPT

Con cái các ngươi sinh ra sau ngươi, cũng như người ngoại quốc từ các xứ xa, sẽ thấy những đại họa đến cho xứ nầy và bệnh tật mà CHÚA mang đến. Chúng sẽ bảo
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share