Phục truyền luật lệ 29:16

Phục truyền luật lệ 29:16 BPT

Ngươi đã biết chúng ta sống như thế nào ở Ai-cập và chúng ta đi qua các xứ khác ra sao khi chúng ta đến đây.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share