Phục truyền luật lệ 29:11

Phục truyền luật lệ 29:11 BPT

vợ con các ngươi cùng những người ngoại quốc sống giữa các ngươi để đốn củi và xách nước cho các ngươi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share