Phục truyền luật lệ 2:35

Phục truyền luật lệ 2:35 BPT

Nhưng chúng ta giữ lại các gia súc và những vật quí giá cho mình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục truyền luật lệ 2:35