Phục truyền luật lệ 2:32

Phục truyền luật lệ 2:32 BPT

Si-hôn kéo toàn quân ra đánh chúng ta tại Gia-hát
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục truyền luật lệ 2:32