Phục truyền luật lệ 2:17

Phục truyền luật lệ 2:17 BPT

thì CHÚA bảo ta
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục truyền luật lệ 2:17