Phục truyền luật lệ 2:16

Phục truyền luật lệ 2:16 BPT

Khi người chiến sĩ cuối cùng trong đám họ đã chết
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục truyền luật lệ 2:16