Phục truyền luật lệ 2:15

Phục truyền luật lệ 2:15 BPT

CHÚA tiếp tục tiêu diệt họ khỏi doanh trại cho đến khi tất cả đều chết hết.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục truyền luật lệ 2:15