Phục truyền luật lệ 2:11

Phục truyền luật lệ 2:11 BPT

Dân Ê-mít có lẽ thuộc gốc dân Rê-pha-ít, giống như người A-nác nhưng dân Mô-áp gọi họ là dân Ê-mít.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục truyền luật lệ 2:11