Đa-niên 9:23

Đa-niên 9:23 BPT

Khi ngươi mới cầu nguyện lần đầu tiên thì lời đó đã được nghe. Ta đến để cho ngươi biết vì Thượng Đế rất yêu thương ngươi. Cho nên hãy suy nghĩ về lời nầy và cố gắng hiểu ý nghĩa của hiện tượng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share