Đa-niên 9:22

Đa-niên 9:22 BPT

Người dạy tôi và bảo tôi, “Đa-niên ơi, ta đến để ban cho ngươi sự khôn ngoan và giúp ngươi hiểu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share