Đa-niên 9:21

Đa-niên 9:21 BPT

thì Gáp-ri-ên đến với tôi, người mà tôi đã gặp trong dị tượng trước. Người bay nhanh đến tôi vào giờ dâng của lễ buổi chiều, trong khi tôi vẫn đang cầu nguyện.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share