Đa-niên 9:20

Đa-niên 9:20 BPT

Trong khi tôi đang dâng những lời cầu xin trên đây lên cho CHÚA là Thượng Đế tôi, xưng tội mình và tội của dân Ít-ra-en đồng thời cầu nguyện cho núi thánh của Thượng Đế
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share