Đa-niên 9:17

Đa-niên 9:17 BPT

Bây giờ, lạy Thượng Đế, xin hãy nghe lời cầu nguyện của tôi tớ Ngài. Xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của tôi và vì cớ Ngài, hãy tỏ lòng nhân từ cho nơi thánh Ngài đang đổ nát.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share