Đa-niên 9:14

Đa-niên 9:14 BPT

CHÚA đã sẵn sàng giáng thảm họa trên chúng tôi, và Ngài đã làm điều đó vì CHÚA, Thượng Đế là Đấng công chính trong mọi điều Ngài làm. Vậy mà chúng tôi vẫn không vâng phục Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share