Đa-niên 9:12

Đa-niên 9:12 BPT

Ngài bảo trước là những điều đó sẽ xảy đến cho chúng tôi và cho các lãnh tụ, và Ngài đã thực hiện những điều ấy. Trên đất chưa hề có biến cố nào xảy ra như đã xảy ra cho Giê-ru-sa-lem.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share