Đa-niên 9:1

Đa-niên 9:1 BPT

Sau đây là những biến chuyển xảy ra trong năm đầu tiên đời Đa-ri-út, con Xét-xe, vua Ba-by-lôn. Ông là dòng dõi người Mê-đi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share