Đa-niên 12:9

Đa-niên 12:9 BPT

Người đáp, “Đa-niên ơi, hãy đi đi. Lời nầy đã được đóng kín và niêm phong cho đến tận thế.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share