Đa-niên 12:8

Đa-niên 12:8 BPT

Tôi nghe tiếng trả lời nhưng không hiểu lắm cho nên tôi hỏi, “Thưa thầy, sau các việc nầy xảy ra rồi sao nữa?”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share