Đa-niên 12:13

Đa-niên 12:13 BPT

Còn như ngươi, Đa-niên, hãy đi làm nhiệm vụ mình cho đến hết đời. Ngươi sẽ được an nghỉ và cuối cùng sẽ sống lại để nhận phần thưởng.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share