Đa-niên 12:12

Đa-niên 12:12 BPT

Ai chờ đợi đến cuối 1335 ngày sẽ vui mừng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share