Đa-niên 12:10

Đa-niên 12:10 BPT

Nhiều người sẽ được tinh sạch, không vết nhơ nhưng kẻ ác sẽ cứ vẫn làm ác. Kẻ ác sẽ không am hiểu những điều nầy, nhưng người khôn ngoan thì hiểu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share