Cô-lô-se 4:9

Cô-lô-se 4:9 BPT

Cùng đi với anh có Ô-nê-xim, một anh em yêu dấu và trung tín trong Chúa Cứu Thế. Anh cũng thuộc đoàn của chúng tôi, cả hai người sẽ thuật cho anh chị em biết tin tức ở đây.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share