Cô-lô-se 4:8

Cô-lô-se 4:8 BPT

Vì thế mà tôi sai anh đến để anh chị em biết tin về chúng tôi và cũng để khích lệ anh chị em.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Cô-lô-se 4:8