Cô-lô-se 4:14

Cô-lô-se 4:14 BPT

Đê-ma và Lu-ca, bác sĩ yêu dấu chào thăm anh chị em.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share