A-mốt 8:9

A-mốt 8:9 BPT

CHÚA phán, “Lúc ấy ta sẽ khiến mặt trời lặn lúc giữa trưa và trời đất sẽ tối tăm giữa ban ngày sáng chói.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share