A-mốt 8:3

A-mốt 8:3 BPT

Trong ngày đó, những bài ca trong đền đài sẽ biến thành nhạc đưa ma,” CHÚA phán vậy. “Người ta lặng lẽ mang xác chết chất thành đống.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share