A-mốt 8:2

A-mốt 8:2 BPT

Ngài hỏi, “A-mốt, ngươi thấy gì?” Tôi thưa, “Một cái giỏ đựng trái cây mùa hè.” Rồi CHÚA phán cùng tôi, “Dân Ít-ra-en ta đã đến hồi diệt vong, vì ta không thể nào làm ngơ trước tội lỗi chúng nó được nữa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share