A-mốt 8:14

A-mốt 8:14 BPT

Chúng sẽ hứa nguyện bên thần mình ở Xa-ma-ri rằng, ‘Thật như thần của Đan hằng sống …’ và ‘Thật như thần của Bê-e-sê-ba hằng sống …’ Chúng sẽ té ngã không bao giờ ngồi dậy được.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to A-mốt 8:14