A-mốt 8:12

A-mốt 8:12 BPT

Chúng sẽ đi lang thang từ Địa-trung-hải cho đến Biển Chết, từ Bắc tới Đông. Chúng sẽ tìm kiếm lời CHÚA nhưng không tìm được.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share