A-mốt 8:10

A-mốt 8:10 BPT

Ta sẽ biến các ngày lễ lộc của các ngươi thành ra ngày than khóc, các bài hát ngươi thành bài ai ca. Ta sẽ khiến các ngươi mặc vải sô; Làm cho ngươi phải cạo đầu. Ta sẽ khiến nó phải than khóc như mất đứa con một, và ngày tận số của nó sẽ vô cùng khủng khiếp.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share