A-mốt 1
BPT

A-mốt 1

1
1Sau đây là lời của A-mốt, một trong những kẻ chăn chiên ở thị trấn Tê-cô-a. Ông nhìn thấy dị tượng về Ít-ra-en hai năm trước cơn động đất khi Ô-xia làm vua Giu-đa và Giê-rô-bô-am, con Giô-ách làm vua Ít-ra-en.
Sự trừng phạt A-ram
2A-mốt nói,
“CHÚA sẽ gầm lên từ Giê-ru-sa-lem;
Ngài sẽ lên tiếng từ Giê-ru-sa-lem.
Các đồng cỏ của kẻ chăn chiên sẽ khô héo,
đến nỗi đỉnh núi Cạt-mên#núi Cạt-mên 1:2 Một ngọn núi nằm về phía bắc Ít-ra-en. Tên núi ấy có nghĩa là “vườn nho của Thượng Đế” chứng tỏ đó là vùng đất phì nhiêu. cũng sẽ khô cằn.”
3CHÚA phán:
“Vì Đa-mách phạm nhiều tội,
nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt nó.
Chúng nó đè bẹp dân Ghi-lê-át
bằng ván đạp lúa có răng sắt.
4Nên ta sẽ sai lửa xuống trên nhà Ha-xa-ên#Ha-xa-ên 1:4 Ha-xa-ên là vua của A-ram (Xy-ri) Ông ta giết Bên Ha-đát, vua A-ram. Xem II Vua 13:3.
để phá sập các tháp cao của Bên Ha-đát.
5Ta sẽ tiêu hủy thanh cài cửa của Đa-mách#Đa-mách 1:5 Thủ đô của A-ram (Xy-ri).,
và tiêu diệt vua ngự trị trong thung lũng A-ven,
cũng như lãnh tụ của Bết Ê-đen#Bết Ê-đen 1:5 Thành phố của vua A-ram (Xy-ri) trên núi Li-băng. Từ ngữ nầy nghĩa là “Nhà Khoái lạc” hay “Thiên đàng.”.
Dân A-ram sẽ bị bắt làm tù binh đến xứ Kia#Kia 1:5 Hay “Cua,” một vùng do người A-xy-ri kiểm soát. Xem A-mốt 9:7.,” CHÚA phán vậy.
Trừng phạt dân Phi-li-tin
6CHÚA phán:
“Vì Ga-xa#Ga-xa 1:6 Một thành phố quan trọng của dân Phi-li-tin. phạm nhiều tội,
nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
Chúng bán toàn dân để làm tôi mọi cho Ê-đôm.
7Nên ta sẽ sai lửa xuống vách thành Ga-xa
để tiêu hủy các toà nhà kiên cố của nó.
8Ta sẽ tiêu diệt lãnh tụ thành Ách-đốt,
cùng thủ lãnh của Ách-kê-lôn.
Rồi ta sẽ nghịch lại dân thành Éc-rôn#Ách-đốt, Ách-kê-lôn, Éc-rôn 1:8 Các thành phố lớn của dân Phi-li-tin.,
và người cuối cùng của Phi-li-tin sẽ chết,”
CHÚA là Thượng-Đế phán vậy.
Trừng phạt dân Phê-ni-xi
9CHÚA phán:
“Vì Tia phạm nhiều tội,
nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
Chúng bán toàn dân
để làm tôi mọi cho Ê-đôm,
Chúng quên giao ước thân hữu lập với Ít-ra-en.
10Cho nên ta sẽ sai lửa xuống vách thành Tia#Tia 1:10 Thủ đô của Phê-ni-xi.
để thiêu đốt các toà nhà kiên cố của nó.”
Trừng phạt dân Ê-đôm
11CHÚA phán:
“Vì Ê-đôm# phạm nhiều tội,
nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
Chúng săn lùng thân nhân mình
tức người Ít-ra-en bằng gươm,
không chút thương xót.
Chúng luôn luôn tức giận
và trong lòng nóng nảy không thôi.
12Cho nên ta sẽ sai lửa đến trên thành Thê-man#Thê-man 1:12 Một thành phố nằm về phía Bắc xứ Ê-đôm.
để thiêu rụi các toà nhà kiên cố của Bốt-ra#Bốt-ra 1:12 Một thành phố nằm về phía Nam xứ Ê-đôm..”
Trừng phạt dân Am-môn
13CHÚA phán:
“Vì Am-môn#Am-môn 1:13 Dân Am-môn là dòng dõi của Bên Am-mi, con trai của Lót. Xem Sáng 19:38. phạm nhiều tội,
nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
Chúng mổ bụng đàn bà chửa trong Ghi-lê-át,
để bành trướng lãnh thổ mình.
14Cho nên ta sẽ sai lửa xuống vách thành Ráp-ba#Ráp-ba 1:14 Thủ đô của dân Am-môn.
để thiêu đốt các toà nhà kiên cố của chúng.
Điều đó sẽ đến trong ngày chiến trận,
trong cơn gió lốc#gió lốc 1:14 Hay “gió xoáy.”.
15Rồi vua và các lãnh tụ nó
sẽ bị bắt làm tù binh;
tất cả đều sẽ bị lưu đày,”
CHÚA phán vậy.