A-mốt 1:8

A-mốt 1:8 BPT

Ta sẽ tiêu diệt lãnh tụ thành Ách-đốt, cùng thủ lãnh của Ách-kê-lôn. Rồi ta sẽ nghịch lại dân thành Éc-rôn, và người cuối cùng của Phi-li-tin sẽ chết,” CHÚA là Thượng-Đế phán vậy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share