A-mốt 1:7

A-mốt 1:7 BPT

Nên ta sẽ sai lửa xuống vách thành Ga-xa để tiêu hủy các toà nhà kiên cố của nó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share