A-mốt 1:15

A-mốt 1:15 BPT

Rồi vua và các lãnh tụ nó sẽ bị bắt làm tù binh; tất cả đều sẽ bị lưu đày,” CHÚA phán vậy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share