A-mốt 1:14

A-mốt 1:14 BPT

Cho nên ta sẽ sai lửa xuống vách thành Ráp-ba để thiêu đốt các toà nhà kiên cố của chúng. Điều đó sẽ đến trong ngày chiến trận, trong cơn gió lốc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share