A-mốt 1:13

A-mốt 1:13 BPT

CHÚA phán: “Vì Am-môn phạm nhiều tội, nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng. Chúng mổ bụng đàn bà chửa trong Ghi-lê-át, để bành trướng lãnh thổ mình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share