A-mốt 1:10

A-mốt 1:10 BPT

Cho nên ta sẽ sai lửa xuống vách thành Tia để thiêu đốt các toà nhà kiên cố của nó.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share