II Ti-mô-thê 1:9

II Ti-mô-thê 1:9 BPT

Ngài đã cứu chúng ta, khiến chúng ta trở nên con dân thánh của Ngài, không phải vì công đức gì của chúng ta mà do mục đích và ân phúc Ngài. Từ trước khi có trời đất Ngài đã ban ân tứ ấy cho chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

II Ti-mô-thê 1:9

Share