II Ti-mô-thê 1:15

II Ti-mô-thê 1:15 BPT

Con biết mọi người thuộc vùng Tiểu Á đã bỏ ta, trong số có Phi-ghê-lu và Hẹt-mô-gen.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share