II Tê-sa-lô-ni-ca 1:3

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:3 BPT

Chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thượng Đế về anh chị em vì đức tin anh chị em càng ngày càng vững mạnh, đồng thời tình yêu anh chị em dành cho nhau càng ngày càng gia tăng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share