II Các Vua 12:19

II Các Vua 12:19 BPT

Mọi việc khác Giô-ách làm đều được ghi trong sách sử ký các vua Giu-đa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to II Các Vua 12:19