II Các Vua 12:17

II Các Vua 12:17 BPT

Lúc ấy Ha-xa-ên, vua A-ram tấn công vùng Gát và chiếm lấy vùng đó. Rồi người đi đến tấn công Giê-ru-sa-lem.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share