II Các Vua 12:14

II Các Vua 12:14 BPT

Họ chỉ được dùng tiền đó để trả cho nhân công sửa chữa đền thờ CHÚA.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to II Các Vua 12:14